Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > HONG KONG
 -  HONG KONG
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (RJ)
7-10, 21-24 ก.ย. 60
** ราคา 12,999 บาท **

19-22 ต.ค. / 11-14, 18-21 พ.ย. 60
** ราคา 13,999 บาท **

2-5, 28-31 ธ.ค. 60
** ราคา 15,999 บาท **

21-24 ต.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 17,999 บาท **โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX) R
15-17 ก.ย. / 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. 60 / 6-8, 20-22 ม.ค. 61
** ราคา 14,444 บาท **

16-18 ธ.ค. 60 / 3-5, 10-12 ก.พ. / 3-5, 17-19 มี.ค. 61
** ราคา 15,555 บาท **

14-16 ต.ค. 60
** ราคา 16,666 บาท **

21-23 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
15-17, 22-24 ก.ย. 60

** ราคา 14,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 23-25 ก.ย. / 14-16, 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

7-9 ต.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **

19-21 ต.ค. 60
** ราคา 23,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 25,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 23-25 ก.ย. 60
** ราคา 13,999 บาท **

19-21, 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน (HX)
แจกฟรี..กระเป๋าเป้ Samsonite ทุกที่นั่ง (แจกที่สนามบิน)

15-17, 22-24 ก.ย. 60

** ราคา 12,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ดิสนีย์แลนด์-ไนท์วิววิคตอเรียพีค 3 วัน 2 คืน (CX)
23-25 ก.ย. / 28-30 ต.ค. 60

** ราคา 21,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
15-17 ก.ย. / 5-7ต.ค. / 9-11, 23-25 พ.ย. / 14-16 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

12-14ต.ค. 60
** ราคา 17,499 บาท **

13-15 ต.ค. / 21-23 ธ.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (CX)
14-16, 21-23, 28-30 ก.ย. 60
** ราคา 8,999 บาท **

5-7, 12-14, 26-28 ต.ค. 60
** ราคา 9,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. / 14-16, 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 12,999 บาท **

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 7-9 ต.ค. 60
** ราคา 14,999 บาท **

19-21 ต.ค. 60
** ราคา 15,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. / 14-16, 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 7-9 ต.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 24,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-พีคแทรม-มาเก๊า-เวเนชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
23-25 ก.ย. / 28-30 ต.ค. 60

** ราคา 23,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)
25-27 ส.ค. / 1-3, 2-4, 15-17, 22-24 ก.ย. / 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. / 16-18 ธ.ค. 60 / 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ม.ค. / 3-5, 10-12 ก.พ. / 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค. 61
** ราคา 12,999 บาท **

14-16 ต.ค. 60
** ราคา 13,999 บาท **

13-15, 21-23 ต.ค. / 2-4, 9-11, 23-25, 28-30 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 18,999 บาท **โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60
** ราคา 16,999 บาท **

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 7-9, 14-16, 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 17,499 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน (RJ)
23-26 ก.ย. / 14-17 ต.ค. / 11-14 พ.ย. / 16-19 ธ.ค. 60

** ราคา 23,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60
** ราคา 10,999 บาท **

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 11,999 บาท **

19-21 ต.ค. 60
** ราคา 14,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (RJ)
7-9 ก.ย. / 21-23 ก.ย. / 9-11 พ.ย.
23-25 พ.ย. 60
18-20 ม.ค. / 25-27 ม.ค. / 1-3 ก.พ.
22-24 ก.พ. 61
** ราคา 9,999 บาท **

12-14 ต.ค. / 19-22 ต.ค. / 26-28 ต.ค.
7-9 ธ.ค. /14-16 ธ.ค. 60
** ราคา 10,999 บาท **

1-3 มี.ค. / 8-10 มี.ค. / 15-17 มี.ค.
22-24 มี.ค. /29-31 มี.ค. 61
** ราคา 10,499 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
16-18, 23-25 ก.ย. / 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. 60
** ราคา 11,999 บาท **

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 14-16, 28-30 ต.ค. / 16-18 ธ.ค. 60
** ราคา 12,999 บาท **

19-21 ต.ค. 60
** ราคา 15,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11, 23-25 ก.ย. / 18-20 พ.ย. 60
** ราคา 23,999 บาท **

14-16, 28-30 ต.ค. / 16-18 ธ.ค. 60
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
25-27 พ.ย. 60 / 20-22 ม.ค. 61
** ราคา 22,999 บาท **

14-16 ต.ค. / 23-25 ธ.ค. 60 / 3-5 ก.พ. / 10-12 มี.ค. 61
** ราคา 23,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
(วันปีใหม่)
29-31 ธ.ค. 60
** ราคา 27,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61
** ราคา 28,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
** แถมฟรีทัวร์ดิสนีย์แลนด์ **
15-17, 22-24 ก.ย. / 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. / 16-18 ธ.ค. 60 / 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ม.ค. / 3-5, 10-12, ก.พ. / 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค. 61
** ราคา 14,999 บาท **

14-16 ต.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

21-23 ต.ค. / 2-4, 9-11 ธ.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

23-25 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
(ช่วงวันปีใหม่)
29-31 ธ.ค. 60
** ราคา 30,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61
** ราคา 31,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา 3 วัน 2 คืน (EK)
21-23 ก.ย. / 9-11, 23-25 พ.ย. 60 / 18-20, 25-27 ม.ค. / 1-3, 22-24 ก.พ. 61
** ราคา 9,999 บาท **

1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 61
** ราคา 10,499 บาท **

12-14, 19-21, 26-28 ต.ค. / 7-9, 14-16 ธ.ค. 60
** ราคา 10,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
แถมฟรี..อาหารเย็นที่หมู่บ้านชาวประมงหลี่หยุ่นหมุ่น
9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. 60
** ราคา 16,999 บาท **

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

21-23 ต.ค. 60
** ราคา 20,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
9-11 ธ.ค. 60

** ราคา 21,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน (CX)
14-16, 15-17 ก.ย. 60 / 18-20 ม.ค. / 2-4 ก.พ. / 8-10, 15-17, 22-24 มี.ค. 61
** ราคา 8,999 บาท **

5-7, 12-14, 26-28 ต.ค. / 7-9 ธ.ค. 60 / 1-3 ก.พ. 61
** ราคา 9,999 บาท **

13-15 ต.ค. 60
** ราคา 10,499 บาท **

โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (TG)
21-23 ต.ค. 60

** ราคา 17,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น 3 วัน (CX)
16-18, 23-25 ก.ย. / 3-5, 11-13 พ.ย. 60 / 6-8, 26-28 ม.ค. / 3-5 ก.ค. 61
** ราคา 11,999.-

30 ก.ย.-2 ต.ค. / 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค. / 16-18, 23-25 ธ.ค. 60 / 3-5, 9-11, 23-25, 30 มี.ค.-2 เม.ย. 60
** ราคา 12,999 บาท **

19-21 ต.ค. / 1-3, 2-4 ธ.ค. 60
** ราคา 15,999 บาท **

21-23 ต.ค. / 9-11 ธ.ค. 60
** ราคา 16,999 บาท **

29-31 ธ.ค. 60
** ราคา 17,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (TG)
21-23 ต.ค. 60

** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (HX)
22-24 ก.ย. / 4-6 พ.ย. 60 / 6-8, 13-15, 20-22 ม.ค. 61
** ราคา 9,999 บาท **

14-16 ต.ค. / 16-18 ธ.ค. 60 / 27-29 ม.ค. / 3-5, 10-12 ก.พ. / 3-5, 10-12, 17-19 มี.ค. 61
** ราคา 10,999 บาท **

13-15, 21-23 ต.ค. / 2-4, 23-25 ธ.ค. 60
** ราคา 14,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง-พีคแทรม-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน (HX)
22-24 ก.ย. / 4-6 พ.ย. 60
** ราคา 13,999 บาท **

14-16 ต.ค. 60
** ราคา 15,999 บาท **

13-15 ต.ค. / 2-4 ธ.ค. 60
** ราคา 18,999 บาท **

21-23 ต.ค. / 9-11 ธ.ค. 60
** ราคา 19,999 บาท **

23-25 ธ.ค. 60
** ราคา 21,999 บาท **

28-30 ธ.ค. 60
** ราคา 22,999 บาท **

30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)
** ราคา 24,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (RJ)
21-23 ก.ย. 60

** ราคา 7,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (TG)
21-23 ต.ค. 60

** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน (HX)
11-12 พ.ย. / 16-18 ธ.ค. 60

** ราคา 9,888 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari