Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > KOREA
 -  KOREA
โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู SUPER SAVE MARCH 4 วัน 2 คืน (7C) T
08-11, 09-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26 มี.ค. 63
** ราคา 5,900 บาท **

01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 07-10, 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 24-27 มี.ค. 63
** ราคา 6,200 บาท **

05-08, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 25-28 มี.ค. 63
** ราคา 6,500 บาท **

29 มี.ค.-01 เม.ย., 30 มี.ค.-02 เม.ย. 63
** ราคา 6,600 บาท **

28-31 มี.ค. 63
** ราคา 6,700 บาท **

26-29 มี.ค. 63
** ราคา 6,800 บาท **

27-30, 31 มี.ค.-03 เม.ย. 63
** ราคา 6,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC IN MARCH 4 วัน 2 คืน (7C) T
08-11, 09-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20 มี.ค. 63
** ราคา 8,400 บาท **

01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 07-10, 11-14, 18-21, 21-24 มี.ค. 63
** ราคา 8,700 บาท **

05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 20-23, 22-25, 23-26 มี.ค. 63
** ราคา 9,000 บาท **

24-27 มี.ค. 63
** ราคา 9,300 บาท **

25-28 มี.ค. 63
** ราคา 9,600 บาท **

26-29, 27-30 มี.ค. 63
** ราคา 9,900 บาท **

19-22 มี.ค. 63
** ราคา 12,500 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC IN CHERRY BLOSSOM 4 วัน 2 คืน (7C) T
06-09, 07-10 เม.ย. 63
** ราคา 9,500 บาท **

05-08, 08-11 เม.ย. 63
** ราคา 9,800 บาท **

28-31, 29 มี.ค.-01 เม.ย., 30 มี.ค.-02 เม.ย., 31 มี.ค.-03 เม.ย. 63
** ราคา 9,900 บาท **

01-04 เม.ย. 63
** ราคา 10,200 บาท **

02-05, 04-07, 09-12 เม.ย. 63
** ราคา 11,900 บาท **

03-06, 10-13 เม.ย. 63
** ราคา 15,900 บาท **

12-15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 16,900 บาท **

11-14 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 17,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู SUPER SAVE MAY 4 วัน 2 คืน (7C) T
24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
** ราคา 5,000 บาท **

10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 23-26, 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
** ราคา 5,300 บาท **

09-12, 13-16, 16-19, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 28-31, 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
** ราคา 5,600 บาท **

06-09, 08-11, 14-17, 15-18 พ.ค. 63
** ราคา 5,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC IN APRIL 4 วัน 2 คืน (7C) T
21-24, 26-29 เม.ย. 63
** ราคา 8,300 บาท **

20-23, 22-25, 25-28, 27-30 เม.ย. 63
** ราคา 8,600 บาท **

19-22, 23-26, 24-27, 28 เม.ย.-01 พ.ค. 63
** ราคา 8,900 บาท **

18-21 เม.ย. 63
** ราคา 9,200 บาท **

17-20 เม.ย. 63
** ราคา 9,500 บาท **

16-19 เม.ย. 63
** ราคา 9,800 บาท **

29 เม.ย.-02 พ.ค. 63
** ราคา 9,900 บาท **

15-18 เม.ย. 63
** ราคา 10,100 บาท **

14-17 เม.ย. 63
** ราคา 10,400 บาท **

13-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 12,900 บาท **

30 เม.ย.-03 พ.ค. 63
** ราคา 13,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี เชจู ROMANTIC IN MAY 4 วัน 2 คืน (7C) T
24-27, 25-28, 26-29, 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
** ราคา 7,500 บาท **

10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 23-26, 27-30, 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
** ราคา 7,800 บาท **

09-12, 13-16, 16-19, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 28-31, 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
** ราคา 8,100 บาท **

06-09, 07-10, 08-11, 14-17, 15-18 พ.ค. 63
** ราคา 8,400 บาท **

04-07, 05-08 พ.ค. 63
** ราคา 8,700 บาท **

03-06 พ.ค. 63
** ราคา 9,400 บาท **

02-06 พ.ค. 63
** ราคา 10,900 บาท **

01-05 พ.ค. 63
** ราคา 13,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ปูซาน-จินเฮ 5 วัน 3 คืน (TG) Z
28 มี.ค.-01 เม.ย. 63
** ราคา 21,999 บาท **

26-30 มี.ค. 63
** ราคา 23,999 บาท **

02-06 เม.ย. 63
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี แทกู-เคียงจู-ปูซาน 5 วัน 3 คืน (TW) Z
24-28 มี.ค. 63
** ราคา 16,999 บาท **

28 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63
** ราคา 17,999 บาท **

26-30 มี.ค. 63
** ราคา 18,999 บาท **

03-07 เม.ย. 63
** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เมืองหิมะจำลองONE MOUNT-เอเวอร์แลนด์-เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด 5 วัน 3 คืน (K
11-15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เอเวอร์แลนด์-อุทยานซอรัคซาน-เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส 5 วัน 3 คืน (TG) Z
01-05, 04-08 เม.ย. 63
** ราคา 19,999 บาท **

02-06, 03-07 เม.ย. 63
** ราคา 21,999 บาท **

09-13 เม.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เอเวอร์แลนด์-โซลทาวเวอร์-เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT 5 วัน 3 คืน (TG) Z
04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 13-17 มี.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 63
** ราคา 20,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เอเวอร์แลนด์-เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน-เทศกาลดอกอาซาเลียคันโป 5 วัน 3 คืน (TG) Z
18-22, 25-29 เม.ย. 63
** ราคา 19,999 บาท **

04-08 พ.ค. 63
** ราคา 20,999 บาท **

15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28 เม.ย. / 06-10, 08-12 พ.ค. 63
** ราคา 21,999 บาท **

28 เม.ย.-02 พ.ค. / 03-07 พ.ค. 63
** ราคา 22,999 บาท **

29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63
** ราคา 23,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เกาะนามิ-ไร่สตรอเบอร์รี่-เอเวอร์แลนด์-ร้าน 943 KING’S CROSS 5 วัน 3 คืน (XJ)
04-08, 05-09, 06-10 มี.ค. 63
** ราคา 15,999 บาท **

11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
** ราคา 16,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เอเวอร์แลนด์-ถนนซากุระ ม.คยองฮี-เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค 5 วัน 3 คืน (X
05-09 เม.ย. 63
** ราคา 15,999 บาท **

07-11, 18-22, 21-25, 25-29 เม.ย. 63
** ราคา 16,999 บาท **

08-12, 22-26, 23-27, 24-28, 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค. 63
** ราคา 17,999 บาท **

02-06, 03-07 เม.ย. 63
** ราคา 19,999 บาท **

12-16, 13-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 23,999 บาท **

10-14, 11-15 เม.ย. 63
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส-ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน-สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด-เทศกา
05-09, 18-22, 25-29 เม.ย. 63
** ราคา 15,999 บาท **

08-12, 09-13, 23-27, 24-28, 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63
** ราคา 16,999 บาท **

04-08 เม.ย. 63
** ราคา 17,999 บาท **

02-06, 03-07 เม.ย. 63
** ราคา 18,999 บาท **

12-16, 13-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 22,999 บาท **

10-14, 11-15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 23,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-ไร่สตรอเบอร์รี่-ลานสกี-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง-สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด 5 วัน 3 คืน (X
19-23, 20-24, 26 ก.พ.-01 มี.ค., 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63
** ราคา 16,999 บาท **

22-26, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63
** ราคา 17,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-ซากุระJAYU PARK-เกาะนามิ-อุทยานซอรัคซาน-เอเวอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน (XJ) GS
12-17 มี.ค. 63
** ราคา 15,999 บาท **

05-10, 17-22, 19-24, 22-27, 23-28, 26-31, 29 มี.ค.-03 เม.ย., 30 มี.ค.-04 เม.ย., 31 มี.ค.-05 เม.ย. / 04-09, 17-22, 18-23, 21-26 เม.ย. 63
** ราคา 16,999 บาท **

04-09, 06-11, 07-12, 11-16, 13-18, 14-19, 18-23, 20-25, 21-26, 25-30, 27 มี.ค.-01 เม.ย., 28 มี.ค.-02 เม.ย. / 07-12, 08-13, 22-27, 24-29 เม.ย. 63
** ราคา 17,999 บาท **

01-06, 03-08 เม.ย. 63
** ราคา 18,999 บาท **

02-07, 28 เม.ย.-03 พ.ค., 29 เม.ย.-04 พ.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

15-20 เม.ย. 63
** ราคา 20,999 บาท **

14-19 เม.ย. 63
** ราคา 21,999 บาท **

09-14 เม.ย. 63
** ราคา 22,999 บาท **

12-17, 13-18 เม.ย. 63 (วันสงกรานต)
** ราคา 23,999 บาท **

10-15, 11-16 เม.ย. 63
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-ชมซากุระ ม.คยองฮี-สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์-หมู่บ้านอิกซอกดง 5 วัน 3 คืน (XJ) GS
05-09 มี.ค. 63
** ราคา 14,999 บาท **

07-11, 11-15, 14-18, 18-22 มี.ค. / 22-26 เม.ย. 63
** ราคา 16,999 บาท **

21-25, 26-30, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63
** ราคา 17,999 บาท **

02-06, 03-07, 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

04-08, 28 เม.ย.-02 พ.ค. 63
** ราคา 20,999 บาท **

09-13 เม.ย. 63
** ราคา 21,999 บาท **

13-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 22,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
** ราคา 23,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-ปั่นเรลไบค์-เกาะนามิ-อุทยานซอรัคซาน-เอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (TG) GS
20-25 มี.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

14-18, 18-22, 25-29, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย. / 01-05, 02-06, 16-20, 17-21, 22-26, 24-28 เม.ย. 63
** ราคา 21,999 บาท **

29 เม.ย.-03 พ.ค. 63
** ราคา 22,999 บาท **

04-08, 08-12 เม.ย. 63
** ราคา 23,999 บาท **

09-13 เม.ย. 63
** ราคา 26,999 บาท **

15-19 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-15, 12-16, 13-17 เม.ย. 63
** ราคา 33,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-ลอตเต้อควาเรียม-สวนสนุกลอตเต้-พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเข้าวัง) 5 วัน 3
03-07 มี.ค. 63
** ราคา 13,900 บาท **

01-05, 05-09, 09-13, 15-19, 17-21, 19-23, 23-27 มี.ค. 63
** ราคา 14,900 บาท **

07-11, 11-15, 13-17, 21-25, 25-29, 27-31 มี.ค. 63
** ราคา 15,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์เกาหลี โซล-เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบกกุง 5 วัน 3 คืน (KE) Z
13-17 พ.ค. / 10-14 มิ.ย. / 08-12 ก.ค. / 09-13 ก.ย. 63
** ราคา 21,999 บาท **

12-16 ส.ค. 63
** ราคา 22,999 บาท **

08-12 เม.ย. / 14-18 ต.ค. 63
** ราคา 23,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ปูซาน-อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน-สวนสนุกอีเวิล์ด-เคียงจู 5 วัน 3 คืน (KE) Z
17-21 เม.ย. / 15-19 พ.ค. / 19-23 มิ.ย. / 17-21 ก.ค. / 14-18 ส.ค. / 18-22 ก.ย. 63
** ราคา 24,999 บาท **

16-20 ต.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **


机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:@platinumclub ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari