Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > JAPAN
 -  JAPAN
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ผามันซาโมะ นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) TN
10-13, 17-20, 24-27, 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 62

** ราคา 19,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-กระเช้าคาชิ คาชิ-เทศกาลดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (TR) TN
25-29, 26-30 เม.ย. 62

** ราคา 28,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะJapan Alps-เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
09-13, 10-14 พ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

06-10, 07-11, 08-12 พ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

25-29, 26-30 เม.ย. 62
** ราคา 32,888 บาท **

27 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62
** ราคา 34,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะJapan Alps-เกียวโต-นารา 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15 พ.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

25-30 เม.ย. 62
** ราคา 33,888 บาท **

26 เม.ย.-01 พ.ค., 27 เม.ย.-02 พ.ค., 28 เม.ย.-03 พ.ค. 62
** ราคา 35,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
08-12, 12-16 พ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

25-29, 26-30 เม.ย. / 15-19, 19-23, 22-26, 26-30, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
** ราคา 27,888 บาท **

27 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค. / 05-09 พ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

01-05 พ.ค. 62 (วันแรงงาน)
** ราคา 31,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-บิเอะ-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 เม.ย. / 04-09, 08-13, 11-16, 15-20, 18-23, 22-27, 25-30, 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 31,888 บาท **

26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

27 เม.ย.-02 พ.ค., 30 เม.ย.-05 พ.ค. / 01-06 พ.ค. 62(วันแรงงาน)
** ราคา 35,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ 5 วัน 3 คืน (JL) Z
08–12, 14–18, 15–19, 21–25, 22–26, 28 พ.ค.–01 มิ.ย., 29 พ.ค.–02 มิ.ย. 62

** ราคา 39,999 บาท **
โปรแรกมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-ปราสาทโอซาก้า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

19-23(วิสาขบูชา), 20-24, 27-31, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

06-10, 07-1, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21(วิสาขบูชา), 18-22(วิสาขบูชา), 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ชิราคาวาโกะ-ลิงภูเขา ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
19-24, 20-25, 27 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-03 มิ.ย., 30 พ.ค.-04 มิ.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

06-11 พ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31, 28 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

25-30, 26 เม.ย.-01 พ.ค., 27 เม.ย.-02 พ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-ดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
25-29, 26-30, 27 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62

** ราคา 26,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ศาลเจ้ายาซากะ-วัดคินคะคุจิ 4 วัน 3 คืน (TR) TN
28 เม.ย.-01 พ.ค. 62

** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-คุมาโมโตะ-นางาซากิ-เมืองซากะ 5 วัน 3 คืน (SL) TN
16-20 พ.ค. / 14-18 มิ.ย. / 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 01-05, 07-11, 08-12, 15-19, 21-25, 22-26, 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. / 05-09, 06-10 ก.ค. / 16-20, 17-21, 23-27, 24-28, 30 ส.ค.-03 ก.ย. / 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

12-16, 13-17, 26-30, 27-31 ก.ค. / 09-13, 10-14 ส.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-สวนเค็นโรคุเอ็น-เจแปนแอลป์ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
12-16, 22-26, 26-30 พ.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

08-12, 10-14, 17-21, 24-28, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 62
** ราคา 27,888 บาท **

15-19, 19-23 พ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-เจแปนแอลป์-ทาคายาม่า-เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
08-13 พ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

27 เม.ย.-02 พ.ค. / 06-11 พ.ค. 62
** ราคา 31,888 บาท **

26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
** ราคา 33,888 บาท **

25-30 เม.ย. 62
** ราคา 34,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-ดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (TR) TN
11-15 พ.ค. 62
** ราคา 18,888 บาท **

07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30,
27-31, 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

09-13, 10-14, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-ดอกวิสทีเรีย-คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
25-29, 26-30, 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62
** ราคา 24,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ทุ่งลาเวนเดอร์-โทมิตะฟาร์ม-สวนชิคิไซโนะโอกะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
12-16, 19-23 มิ.ย. / 15-19 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

07-11 ก.ค. 62
** ราคา 21,888 บาท **

18-22, 25-29 ส.ค. / 25-29 ก.ย. 62
** ราคา 22,888 บาท **

05-09, 26-30 มิ.ย. / 21-25 ก.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

07-11, 14-18, 21-25 ส.ค. / 04-08, 11-15 ก.ย. 62
** ราคา 24,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-วัดคินคะคุจิ-ชมซากระ สะพานโทเท็ตสึ-วัดโทจิ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
12-17, 13-18, 14-19 พ.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

23-28, 30 พ.ค.-04 มิ.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 22-27 พ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

11-16, 15-20, 16-21, 24-29, 25-30, 26-31, 27 พ.ค.-01 มิ.ย., 28 พ.ค.-02 มิ.ย., 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 27,888 บาท **

21-26 พ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โทมิตะฟาร์ม-ฮาโกดาเตะ 7 วัน 4 คืน (JL) CP
15-21 ก.ค. 62

** ราคา 67,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-วัดคินคะคุจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
04-08, 10-14, 16-20, 23-27 มิ.ย. / 06-10, 08-12, 15-19, 16-20 ก.ค. / 05-09, 23-27, 19-23, 12-16 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

21-25 ก.ค. / 27-31, 28 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29, 26-30, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. / 13-17, 14-18 ก.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

17-21, 18-22, 24-28, 19-23, 11-15, 12-16, 25-29, 26-30 ก.ค. / 06-10, 07-11, 20-24, 21-25, 26-30, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 26-30, 30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 ก.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

05-10, 12-17, 19-24 มิ.ย. / 14-19, 21-26, 28 ส.ค.-02 ก.ย. / 04-09, 11-16, 18-23 ก.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

10-15 ส.ค. 62 (วันแม่)
** ราคา 32,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น อาโอโมริ-ฮิโรซากิ-ฮาจิโนะเฮะ 7 วัน 5 คืน (JL) TN
22-28 พ.ค. 62

** ราคา 48,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ผามันซาโมะ นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) C
09-12 พ.ค. 62
** ราคา 19,900 บาท **

23-26 พ.ค. / 13-16, 27-30 มิ.ย. / 08-11, 22-25 ส.ค. / 17-20 ต.ค. 62
** ราคา 20,900 บาท **

16-19 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) / 13-16(วันอาสาฬหบูชา), 25-28 ก.ค. 62(วันเฉลิม ร.10)
** ราคา 21,900 บาท **

11-14 ต.ค. 62(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
** ราคา 22,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-ดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
08-12, 12-16, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27-30, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

09-13, 10-14, 11-15, 18-22, 22-26, 23-27, 26-30 พ.ค. 62
** ราคา 20,888 บาท **

07-11, 16-20, 17-21, 24-28, 25-29, 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 5 วัน 3 ค
13-17, 20-24 มิ.ย. 62
** ราคา 18,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 30 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
** ราคา 19,888 บาท **

28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12,
09-13, 10-14, 11-15, 12-16 ก.ค. / 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. / 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 21,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-สวนดอกไม้ฮานะโนะมายาโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
14-18 มิ.ย. / 12-16 ก.ค. 62
** ราคา 17,888 บาท **

05-09, 21-25 มิ.ย. / 17-21 ก.ค. / 04-08, 18-22, 25-29 ส.ค. / 03-07, 10-14, 15-19 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

07-11 มิ.ย. / 13-17, 20-24 ก.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

28 มิ.ย.-02 ก.ค. / 05-09, 07-11, 19-23, 26-30 ก.ค. / 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 ส.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-หมู่บ้านเยอรมัน 5 วัน 3 คืน (XJ)
09-13 พ.ค. / 06-10 มิ.ย. 62
** ราคา 16,888 บาท **

20-24 มิ.ย. 62
** ราคา 18,888 บาท **

08-12, 10-14, 11-15, 13-17, 21-25, 26-30, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. / 01-05, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. / 03-07, 06-10, 10-14, 13-17, 19-23, 30 ก.ค.-03 ส.ค. / 03-07, 07-11 ส.ค. / 06-10, 07-11 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

12-16, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31, 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 20-24, 26-30, 27-31 ก.ค. / 13-17, 14-18, 19-23, 21-25, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 26-30, 30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 22,888 บาท **

08-12 ส.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต-วัดคินคะคจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
13-17, 26-30, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

27-31, 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

17-21, 18-22 พ.ค. 62
** ราคา 24,888 บาท **

11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-กระเช้าคุโรดาเกะ-โอตารุ-เนินพระพุทธเจ้า-ทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 06-10, 16-20, 20-24, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

09-13, 13-17, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-นาโกย่า-เกียวโต-นารา-โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) TN
29 พ.ค.-03 มิ.ย. / 06-11, 13-18, 20-25, 27 มิ.ย.-02 ก.ค. / 05-10, 11-16, 19-24, 26-31 ก.ค. / 02-07, 09-14, 23-28, 30 ส.ค.-04 ก.ย. / 06-11, 13-18, 20-25, 27 ก.ย.-02 ต.ค., 28 ก.ย.-03 ต.ค. 62

** ราคา 38,888 บาท **
โปรแรกมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-เล่นสกีลานสกีโคคุไซ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 03-07, 04-08, 07-11, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

01-05, 05-09, 06-10, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ธ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

24-28 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 35,888 บาท **

25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
** ราคา 36,888 บาท **

(วันปีใหม่)
28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
** ราคา 39,888 บาท **


โปรแรกมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะเจแปนแอลป์ 5 วัน 3 คืน (JL) TN
20-24, 27-31 พ.ค. / 03-07, 10-14, 17-21, 24-28 มิ.ย. 62

** ราคา 29,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โกเรียวคาคุ-ฮาโกดาเตะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทานุกิโคจิ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
01-06, 09-14 พ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 พ.ย. 62
** ราคา 28,888 บาท **

02-07, 27 ต.ค.-01 พ.ย., 28 ต.ค.-02 พ.ย., 29 ต.ค.-03 พ.ย., 30 ต.ค.-04 พ.ย., 31 ต.ค.-05 พ.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

05-10, 09-14, 12-17, 16-21, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

23-28 ต.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari