Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > JAPAN
 -  JAPAN
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-คิโรโระรีสอร์ท-กระเช้าอุสุซาน-ทะเลสาบโทยะ 6 วัน 4 คืน (XW) Z
07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63

** ราคา 30,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-โอชิโนะ ฮัคไค-ฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน (SL) GS
08-12, 09-13, 10-14, 17-21 มี.ค. 63
** ราคา 20,999 บาท **

04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 13-17, 14-18 มี.ค. 63
** ราคา 21,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) C
21-24 พ.ค. 63
** ราคา 18,900 บาท **

23-26 เม.ย. / 14-17, 28-31 พ.ค. / 11-14, 25-28 มิ.ย. / 27-30 ส.ค. 63
** ราคา 19,900 บาท **

04-07 ก.ค. / 01-04, 08-11, 15-19 ต.ค. 63
** ราคา 20,900 บาท **

08-11 เม.ย. / 23-26 ก.ค. / 09-12 ส.ค. / 21-24 ต.ค. 63
** ราคา 21,900 บาท **

02-05, 09-12 เม.ย. / 03-06 พ.ค. 63
** ราคา 22,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) C
14-17, 19-22, 20-23 มี.ค. 63

** ราคา 20,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฟาร์มม้า Northern Horse Park-สกีลานสกี-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XW) C
20-24 มี.ค. 63
** ราคา 25,900 บาท **

06-10, 13-17 มี.ค. 63
** ราคา 26,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-คิโรโระ สกีรีสอร์ท(นอน1คืน)-โอตารุ-สวนโอโดริ 5 วัน 3 คืน (XW) C
27-31 มี.ค. 63
** ราคา 25,900 บาท **

25-29 มี.ค. / 17-21, 22-26 เม.ย. 63
** ราคา 27,900 บาท **

08-12 เม.ย. 63
** ราคา 28,900 บาท **

01-05 เม.ย. 63
** ราคา 29,900 บาท **

03-07, 15-19 เม.ย. 63
** ราคา 30,900 บาท **

10-14 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 35,900 บาท **โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-คิโรโระ สกีรีสอร์ท(นอน1คืน)-ตลาดปลาโจไก-สวนโอโดริ 5 วัน 3 คืน (XW) C
11-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

** ราคา 37,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XW) Z
16-21 มี.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

14-19, 21-26 มี.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-วัดคิโยมิสึ-นาโกย่า-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า 6 วัน 3 คืน (XJ) TS
09-14(วันสวรรคต ร.9), 21-26, 22-27 ต.ค. 63 (วันปิยมหาราช)

** ราคา 32,900 บาท **โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-จิโกกุดานิ-ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร-สวนหมีภูเขาไฟโชวะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 29 มี.ค.-2 เม.ย. 63

**ราคา 28,888 บาท**

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-ฮาโกดาเตะ-โทยะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TS
23-27 ก.ย. 63
** ราคา 33,900 บาท **

11-15 ต.ค. 63 (วันสวรรคต ร.9)
** ราคา 36,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-คิโรโระ สกีรีสอร์ท(นอน 1 คืน)-กระเช้าชมภูเขาไฟอุสุซาน 5 วัน 3 คืน
25-29 มี.ค. 63
** ราคา 29,999 บาท **

27-31 มี.ค. 63
** ราคา 31,999 บาท **

01-05, 08-12 เม.ย. 63
** ราคา 33,999 บาท **

03-07 เม.ย. 63
** ราคา 35,999 บาท **

10-14 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 39,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-คิโรโระ สกีรีสอร์ท(นอน 1 คืน)-ภูเขาไฟอุสุซาน 6 วัน 4 คืน (XW) Z
30 มี.ค.-04 เม.ย. 63
** ราคา 32,999 บาท **

06-11 เม.ย. 63
** ราคา 35,999 บาท **

11-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 43,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-กิฟุ-สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ-ทาคายาม่า-โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (XJ) Z
08-13, 13-18, 15-20, 20-25, 22-27, 27 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-03 มิ.ย. / 05-10, 12-17, 19-24, 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 63
** ราคา 24,999 บาท **

06-11 พ.ค. 63 (วันวิสาขบูชา)
** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-กระเช้าพาโนราม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
10-14, 17-21, 24-28 พ.ค. / 07-11, 14-18, 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

03-07, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

19-23, 26-30 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-กุโจ-สระน้ำนิรนาม-สวนดอกไม้อิทาโดริ 5 วัน 3 คืน (XJ)
21-25, 28 ต.ค+-01 พ.ย. / 04-08, 11-15, 18-22, 25-29 พ.ย. 63

** ราคา 28,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-อาราชิยาม่า-สวนมิโนโอะ-เกียวโต-โกเบ 6 วัน 3 คืน (XJ) TS
04-09, 11-16, 18-23 พ.ย. 63

** ราคา 29,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โทยะ-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (XJ) TS
03-07(วันพระบรมราชสมภพ ร.9), 09-13 ธ.ค. 63(วันรัฐธรรมนูญ)

** ราคา 36,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โทยะ-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (XJ) TS
30 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 (วันปีใหม่)

** ราคา 44,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-กระเช้าคาจิ คาจิ-ลานสกีฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน (SL) Z
09-13, 15-19, 16-20 มี.ค. 63
** ราคา 22,999 บาท **

07-11, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23 มี.ค. 63
** ราคา 23,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ลานสกีนิวฟุราโน่-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน (XJ)
14-19 มี.ค. 63
** ราคา 29,888 บาท **

06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 มี.ค. 63
** ราคา 31,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ลานสกีฟูจิเท็น-แช่น้ำแร่ฟุคุชิมะ-ทะเลสาบอินะวะชิโระ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
02-06 มี.ค. 63
** ราคา 18,888 บาท **

03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค. 63
** ราคา 22,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-นากาโน่-ชมลิงแช่ออนเซ็น-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท 5 วัน
14-18 มี.ค. 63
** ราคา 19,888 บาท **

15-19 มี.ค. 63
** ราคา 20,888 บาท **

06-10, 07-11, 08-12, 11-15, 12-16, 13-17 มี.ค. 63
** ราคา 23,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-แช่น้ำแร่ฟุคุชิมะ-ชมซากุระสวนไคราคุ-ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
10-14 มี.ค. 63
** ราคา 19,888 บาท **

11-15 มี.ค. 63
** ราคา 22,888 บาท **

12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
** ราคา 23,888 บาท **

21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63
** ราคา 24,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 เม.ย. 63
** ราคา 25,888 บาท **

09-13 เม.ย. 63
** ราคา 30,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
13-17, 14-18, 15-19 เม.ย. 63
** ราคา 35,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
** ราคา 39,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-แช่น้ำแร่ฟุคุชิมะ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์-ภูเขาไฟฟูจิ-พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (XJ)
16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 63

** ราคา 25,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
16-20 มี.ค. 63
** ราคา 20,888 บาท **

17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 มี.ค. 63
** ราคา 23,888 บาท **

22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. / 05-09, 16-20, 17-21, 19-23, 21-25, 23-27, 24-28, 26-30 เม.ย. 63
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 03-07, 07-11, 14-18 เม.ย. 63
** ราคา 26,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
09-13, 10-14, 12-16 เม.ย. 63
** ราคา 29,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท-กระเช้าคาจิ คาจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
06-10, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค. 63

** ราคา 19,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ลานสกีบิวะโกะ ลัวเลย์-เกียวโต-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
06-10, 07-11 มี.ค. 63
** ราคา 22,888 บาท **

08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค. 63
** ราคา 23,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท-บ้านหิมะมัคคะริ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
06-10, 13-17, 20-24 มี.ค. 63

** ราคา 27,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-สวนโอโดริ-บ่อน้ำสีฟ้า-ทุ่งพิงค์มอส-สวนทิวลิป 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
10-14, 24-28 พ.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

13-17, 20-24, 27-31, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 63
** ราคา 26,999 บาท **

03-07, 06-10 พ.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-บ่อโคลนจิโกคุดานิ-ทะเลสาบโทยะ-คลองโอตารุ 5 วัน
15-19 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

** ราคา 35,900 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-โนโบริเบทสึ-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (XW) Z
06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63

** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ-ลานสกีฟูจิเท็น-เทศกาล Illuminations 5 วัน 3 คืน (T
11-15 มี.ค. 63
** ราคา 35,999 บาท **

18-22, 21-25 มี.ค. 63
** ราคา 36,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-กระเช้าคาจิ คาจิ-ชมซากุระเมืองคาวาซึ-ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท-ดูไฟ Illuminati
10-14 มี.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

07-11, 08-12, 09-13 มี.ค. 63
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-นิโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อน-ลานสกีฟูจิเท็น-ตลาดปลาซึกิจิ 5 วัน 3 คืน
20-24 มี.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23 มี.ค. 63
** ราคา 24,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ-ลานสกีฟูจิเท็น-เทศกาล Illuminations 6 วัน 3 คืน (XJ
20-25 มี.ค. 63
** ราคา 21,999 บาท **

14-19 มี.ค. 63
** ราคา 24,999 บาท **

03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18 มี.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

17-22 มี.ค. 63
** ราคา 26,999 บาท **

18-23, 19-24 มี.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ-จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ 5 วัน 3 คืน
22-26, 23-27 มี.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

20-24, 21-25, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63
** ราคา 26,999 บาท **

01-05, 05-09 เม.ย. 63 (วันจักรี)
** ราคา 27,999 บาท **

02-06, 04-08 เม.ย. 63 (วันจักรี)
** ราคา 29,999 บาท **โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนโชวะคิเนน-ภูเขาไฟฟูจิ-สวนอูเอโนะ-ชมซากุระสวนจิโดริกะฟุจิ 6 วัน 3 คืน
20-25 มี.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

21-26, 22-27, 23-28, 28 มี.ค.-02 เม.ย., 29 มี.ค.- 03 เม.ย., 30 มี.ค.-04 เม.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

24-29, 25-30, 26-31, 27 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.- 05 เม.ย. 63
** ราคา 28,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค-ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ-ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
16-21 เม.ย. 63
** ราคา 32,999 บาท **

01-06, 05-10 เม.ย. 63 (วันจักรี)
** ราคา 33,999 บาท **

(วันจักรี)
02-07, 03-08, 04-09 เม.ย. 63.
07-12, 08-13 เม.ย. 63
** ราคา 35,999 บาท **

09-14 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 37,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-15, 11-16, 12-17, 13-18 เม.ย. 63
** ราคา 39,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ-ภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน 4
22-27 มี.ค. 63
** ราคา 26,999 บาท **

23-28 มี.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **

24-29, 25-30, 26-31, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 63
** ราคา 28,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ชิบะ-ชมซากุระ สวนโคบายาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุสะ 6 วัน 4 คืน (XJ) Z
28 มี.ค.-02 เม.ย., 29 มี.ค.-03 เม.ย., 30 มี.ค.-04 เม.ย. 63
** ราคา 28,999 บาท **

31 มี.ค.-05 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **

02-07, 03-08, 04-09, 07-12 เม.ย. 63
** ราคา 30,999 บาท **

12-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
09-14, 10-15, 11-16 เม.ย. 63
** ราคา 37,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนโชวะคิเนน-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
22-26, 23-27 มี.ค. 63
** ราคา 22,999 บาท **

20-24, 21-25 มี.ค. 63
** ราคา 23,999 บาท **

24-28 มี.ค. 63
** ราคา 24,999 บาท **

25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-03 เม.ย. 63
** ราคา 25,999 บาท **

01-05, 05-09, 06-10 เม.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

(วันจักรี)
02-06, 03-07, 04-08 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า-ลานกิจกรรมหิมะ-โอตารุ-อุทยานโมอาย 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 63

** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดงริมน้ำ-กระเช้าภูเขาไฟอุสุซาน-ลานกิจกรรมหิมะ 6 วัน 4
06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 25-30, 26-31, 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63

** ราคา 32,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ลานสกี-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-บ่อน้ำสีฟ้า-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว 6 วัน 4 ค
07-12, 09-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 มี.ค. 63

** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ลานสกี-โอตารุ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทะเลสาบโทยะ 5 วัน 3 คืน (XW) Z
06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24 มี.ค. 63

** ราคา 25,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท-ภูเขาไฟอุสุซาน 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05 เม.ย. 63
** ราคา 31,999 บาท **

05-09, 08-12 เม.ย. 63
** ราคา 33,999 บาท **

12-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 39,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท-ภูเขาไฟอุสุซาน-อุทยานโมอาย 6 วัน 4 คืน (XJ
04-09 เม.ย. 63
** ราคา 35,999 บาท **

11-16 เม.ย. 63
** ราคา 41,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-สวนโอโดริ-บ่อน้ำสีฟ้า-ทุ่งพิงค์มอส-สวนทิวลิป 6 วัน 4 คืน (XJ) Z
23-28 พ.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **

09-14, 16-21, 30 พ.ค.-04 มิ.ย. 63
** ราคา 28,999 บาท **

02-07 พ.ค. 63
** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า-ลานกิจกรรมหิมะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 63

** ราคา 27,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-วัดไดโกจิ-ทาคายาม่า-สะพานนาคะบาชิ-ลานสกี 5 วัน 3 คืน (TG) Z
11-15, 18-22, 21-25 มี.ค. 63

** ราคา 35,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก-ทาคายาม่า-ปราสาทมัตซึโมโต้-สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า
01-05 เม.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

03-07, 05-09, 08-12, 15-19 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 12-16 เม.ย. 63
** ราคา 35,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ศาลเจ้าอิเสะ-ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก-ทาคายาม่า-โอซาก้า 6 วัน 3 คืน ( XJ
19-24 มี.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

15-20, 17-22, 18-23, 22-27, 24-29, 25-30, 26 เม.ย.-01 พ.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **

20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31, 27 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-03 เม.ย., 30 มี.ค.-04 เม.ย. / 01-06 เม.ย. 63
** ราคา 29,999 บาท **

(วันจักรี)
03-08, 04-09 เม.ย. 63
** ราคา 31,999 บาท **

13-18 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

12-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 37,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ศาลเจ้าอิเสะ-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination-ลานกิจกรรมหิ
06-11, 07-12, 10-15, 17-22, 18-23 มี.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

11-16, 12-17, 13-18, 14-19 มี.ค. 63
** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-ลานกิจกรรมหิมะ-ปราสาทโอซาก้า-ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ 6 วัน 3 คืน (
06-11, 13-18, 19-24 มี.ค. 63

** ราคา 31,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-โอชิโนะ ฮัคไค-ฟูจิเท็น-ตลาดปลาซึกิจิ 5 วัน 3 คืน (TR) GS
15-19, 16-20, 17-21 มี.ค. 63
** ราคา 22,899 บาท **

08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 63
** ราคา 23,899 บาท **

06-10, 07-11 มี.ค. 63
** ราคา 25,899 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-ลานกิจกรรมหิมะ-UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY 5 วัน 3 คืน (JL) Z
18-22 มี.ค. 63

** ราคา 31,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์-ทุ่งดอกพิงค์มอส -โตเกียว 6 วัน 3 คืน (
13-18, 20-25, 27 พ.ค.-01 มิ.ย. / 03-08 มิ.ย. 63
** ราคา 35,900 บาท **

24-29 เม.ย. 63
** ราคา 39,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ-เบปปุ-สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิจิ 5 วัน 3 คืน (X
25-29 มี.ค. 63

** ราคา 29,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-นารา-ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า-เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
12-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

** ราคา 35,999 บาท **โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (XJ)
19-23 เม.ย. 63
** ราคา 25,999 บาท **

17-21, 18-22 เม.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

13-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 33,999 บาท **

11-15, 12-16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งดอกพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (SL) Z
26-30 พ.ค. 63
** ราคา 19,999 บาท **

07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31, 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
** ราคา 22,999 บาท **

06-10(วันวิสาขบูชา), 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
** ราคา 23,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เสาโทริอิแดงศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-นิกโก้-ดอกวิสท
19-24 พ.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 พ.ค. 63
** ราคา 26,999 บาท **

18-23, 19-24, 21-26, 25-30 เม.ย. 63
** ราคา 28,999 บาท **

17-22, 22-27, 23-28, 24-29 เม.ย. / 04-09, 05-10, 06-11 พ.ค. 63
** ราคา 29,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
26-30 เม.ย. 63
** ราคา 22,999 บาท **

07-11, 08-12, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 เม.ย. 63
** ราคา 23,999 บาท **

27 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค. 63
** ราคา 25,999 บาท **

14-18 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 31,999 บาท **

09-13, 13-17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)
** ราคา 33,999 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15, 12-16 เม.ย. 63
** ราคา 35,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-ชมดอกอาซาเรีย 5 วัน 3 คื
31 พ.ค.-04 มิ.ย. 63
** ราคา 23,999 บาท **

07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
** ราคา 25,999 บาท **

22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. / 02-06, 03-07 พ.ค. 63
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไปฟูจิ-วัดอาซากุสะ-โอไดบะ 4 วัน 3 คืน (JL) Z
19-22 มิ.ย. 63
** ราคา 27,999 บาท **

13-16, 22-25 พ.ค. / 03-06 มิ.ย. / 03-06, 17-20 ก.ค. 63
** ราคา 29,999 บาท **

机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:@platinumclub ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari