Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > JAPAN
 -  JAPAN
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-คุมาโมโตะ-นางาซากิ-เมืองซากะ 5 วัน 3 คืน (SL) TN
31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

05-09, 06-10 ก.ค. / 16-20, 17-21, 23-27, 24-28, 30 ส.ค.-03 ก.ย. / 06-10, 07-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

12-16, 13-17, 26-30, 27-31 ก.ค. / 09-13, 10-14 ส.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ต.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ทุ่งลาเวนเดอร์-โทมิตะฟาร์ม-สวนชิคิไซโนะโอกะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
15-19 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

07-11 ก.ค. 62
** ราคา 21,888 บาท **

18-22, 25-29 ส.ค. / 25-29 ก.ย. 62
** ราคา 22,888 บาท **

21-25 ก.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

07-11, 14-18, 21-25 ส.ค. / 04-08, 11-15 ก.ย. 62
** ราคา 24,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โทมิตะฟาร์ม-ฮาโกดาเตะ 7 วัน 4 คืน (JL) CP
15-21 ก.ค. 62

** ราคา 67,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-วัดคินคะคุจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
06-10, 08-12, 15-19, 16-20 ก.ค. / 05-09, 23-27, 19-23, 12-16 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

21-25 ก.ค. / 27-31, 28 ส.ค.-01 ก.ย., 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

13-17, 14-18 ก.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

17-21, 18-22, 24-28, 19-23, 11-15, 12-16, 25-29, 26-30 ก.ค. / 06-10, 07-11, 20-24, 21-25, 26-30, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 10-14, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 26-30, 30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 ก.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

14-19, 21-26, 28 ส.ค.-02 ก.ย. / 04-09, 11-16, 18-23 ก.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

10-15 ส.ค. 62 (วันแม่)
** ราคา 32,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ผามันซาโมะ นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) C
08-11, 22-25 ส.ค. / 17-20 ต.ค. 62
** ราคา 20,900 บาท **

13-16(วันอาสาฬหบูชา), 25-28 ก.ค. 62(วันเฉลิม ร.10)
** ราคา 21,900 บาท **

11-14 ต.ค. 62(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
** ราคา 22,900 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 5 วัน 3 ค
04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16 ก.ค. / 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. / 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62
** ราคา 21,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-สวนดอกไม้ฮานะโนะมายาโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
14-18 มิ.ย. / 12-16 ก.ค. 62
** ราคา 17,888 บาท **

05-09, 21-25 มิ.ย. / 17-21 ก.ค. / 04-08, 18-22, 25-29 ส.ค. / 03-07, 10-14, 15-19 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

07-11 มิ.ย. / 13-17, 20-24 ก.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

28 มิ.ย.-02 ก.ค. / 05-09, 07-11, 19-23, 26-30 ก.ค. / 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 ส.ค. 62
** ราคา 22,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-หมู่บ้านเยอรมัน 5 วัน 3 คืน (XJ)
09-13 พ.ค. / 06-10 มิ.ย. 62
** ราคา 16,888 บาท **

20-24 มิ.ย. 62
** ราคา 18,888 บาท **

08-12, 10-14, 11-15, 13-17, 21-25, 26-30, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. / 01-05, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. / 03-07, 06-10, 10-14, 13-17, 19-23, 30 ก.ค.-03 ส.ค. / 03-07, 07-11 ส.ค. / 06-10, 07-11 ก.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

12-16, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31, 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 20-24, 26-30, 27-31 ก.ค. / 13-17, 14-18, 19-23, 21-25, 25-29, 26-30 ก.ย. 62
** ราคา 20,888 บาท **

10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 26-30, 30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62
** ราคา 22,888 บาท **

08-12 ส.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-เกียวโต-วัดคินคะคจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
13-17, 26-30, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
** ราคา 19,888 บาท **

27-31, 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 21,888 บาท **

17-21, 18-22 พ.ค. 62
** ราคา 24,888 บาท **

11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29 พ.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-กระเช้าคุโรดาเกะ-โอตารุ-เนินพระพุทธเจ้า-ทานุกิโคจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 พ.ย. 62
** ราคา 23,888 บาท **

28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 06-10, 16-20, 20-24, 26-30, 27-31 ต.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

09-13, 13-17, 23-27 ต.ค. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์-นาโกย่า-เกียวโต-นารา-โอซาก้า 6 วัน 4 คืน (TG) TN
29 พ.ค.-03 มิ.ย. / 06-11, 13-18, 20-25, 27 มิ.ย.-02 ก.ค. / 05-10, 11-16, 19-24, 26-31 ก.ค. / 02-07, 09-14, 23-28, 30 ส.ค.-04 ก.ย. / 06-11, 13-18, 20-25, 27 ก.ย.-02 ต.ค., 28 ก.ย.-03 ต.ค. 62

** ราคา 38,888 บาท **
โปรแรกมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-เล่นสกีลานสกีโคคุไซ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

02-06, 03-07, 04-08, 07-11, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 ธ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

01-05, 05-09, 06-10, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ธ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

24-28 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 35,888 บาท **

25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค. 62
** ราคา 36,888 บาท **

(วันปีใหม่)
28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
** ราคา 39,888 บาท **


โปรแรกมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะเจแปนแอลป์ 5 วัน 3 คืน (JL) TN
20-24, 27-31 พ.ค. / 03-07, 10-14, 17-21, 24-28 มิ.ย. 62

** ราคา 29,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โกเรียวคาคุ-ฮาโกดาเตะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทานุกิโคจิ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
01-06, 09-14 พ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 พ.ย. 62
** ราคา 28,888 บาท **

02-07, 27 ต.ค.-01 พ.ย., 28 ต.ค.-02 พ.ย., 29 ต.ค.-03 พ.ย., 30 ต.ค.-04 พ.ย., 31 ต.ค.-05 พ.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

05-10, 09-14, 12-17, 16-21, 19-24, 26-31 ต.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

23-28 ต.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ป้อมดาว โกเรียวคาคุ-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-เนินพระพุทธเจ้า 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
25-30 พ.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

26 พ.ย.-01 ธ.ค., 27 พ.ย.-02 ธ.ค., 28 พ.ย.-03 ธ.ค., 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

30 ธ.ค.-05 ธ.ค. / 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ธ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

10-15 ธ.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
** ราคา 33,888 บาท **

25-30, 26-31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63
** ราคา 35,888 บาท **

(วันปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
** ราคา 39,888 บาท **

(วันปีใหม่)
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
** ราคา 42,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-นาโกย่า-เอะนะเคียว-วัดคินคะคุจิ 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30 ก.ย.-05 ต.ค. / 01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ต.ค. 62

** ราคา 29,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม 6 วัน 4 คืน (TG) TN
30 พ.ค.-04 มิ.ย. / 06-11, 13-18, 20-25, 27 มิ.ย.-02 ก.ค. / 02-07, 16-21, 29 ส.ค.-03 ก.ย. / 05-10, 12-17 ก.ย. 62

** ราคา 38,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-บิเอะ 6 วัน 4 คืน (TG) TN
26 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 35,888 บาท **

10-15, 11-16, 12-17, 16-21, 17-22, 21-26, 22-27 ต.ค. 62
** ราคา 39,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ลานสกีเมืองทาคายาม่า-ตลาดโอมิโช-นารา 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

22-27, 23-28 ธ.ค. 62
** ราคา 31,888 บาท **

24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค. 62
** ราคา 35,888 บาท **

(วันปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63
** ราคา 38,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-นาริตะ-ฟูจิ-โอไดบะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
30 พ.ค.-03 มิ.ย., 31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 13-17, 15-19, 22-26, 27 มิ.ย.-01 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ทุ่งลาเวนเดอร์-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุสะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
24-28, 25-29, 26-30, 28 มิ.ย.-02 ก.ค., 29 มิ.ย.-03 ก.ค., 30 มิ.ย.-04 ก.ค. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31, 28 ก.ค.-01 ส.ค., 29 ก.ค.-02 ส.ค., 30 ก.ค.-03 ส.ค., 31 ก.ค.-04 ส.ค. / 01-05, 02-06, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 10-14, 11-15, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31, 28 ส.ค.-01 ก.ย., 29 ส.ค.-02 ก.ย., 30 ส.ค.-03 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27 ก.ย.-01 ต.ค., 28 ก.ย.-02 ต.ค., 29 ก.ย.-03 ต.ค., 30 ก.ย.-04 ต.ค. 62

** ราคา 14,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ซาคาเอะ-เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-02 พ.ย., 30 ต.ค.-03 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27 พ.ย.-01 ธ.ค., 28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค., 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-ซากะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
24-28, 31 ก.ค.-04 ส.ค. / 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62

** ราคา 19,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-เปปปุ-นางาซากิ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
04-08, 05-09 ต.ค. 62
** ราคา 23,999 บาท **

09-13, 16-20, 17-21, 18-22 ต.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

19-23, 20-24, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ต.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

10-14 ต.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์ 4 วัน 3 คืน (XJ) GS
04-07, 11-14, 12-15, 15-18, 18-21, 19-22, 25-26 ก.ค. / 22-25, 29 ส.ค.-01 ก.ย. / 05-08, 06-09, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29, 27-30 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62
** ราคา 14,889 บาท **

13-16, 14-17, 26-29, 27-30 ก.ค. / 09-12, 10-13 ส.ค. 62
** ราคา 16,889 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
03-07, 04-08, 05-09, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 31 ก.ค.-04 ส.ค. / 01-05, 02-06, 07-11, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27-31, 28 ส.ค.-01 ก.ย., 29 ส.ค.-02 ก.ย., 30 ส.ค.-03 ก.ย. / 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 ก.ย. 62

** ราคา 14,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
11-15, 16-20, 17-21, 25-29, 26-30, 30 ก.ค.-03 ส.ค. / 01-05, 08-12, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31, 29 ส.ค.-02 ก.ย. / 04-08, 05-09, 06-10, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 26-30 ก.ย. 62

** ราคา 15,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฟูราโน่-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
14-18, 21-25, 28 ส.ค.-01 ก.ย. / 04-08, 11-15, 25-29 ก.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **

18-22 ก.ย. 62
** ราคา 26,999 บาท **

07-11 ส.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

31 ก.ค.-04 ส.ค. 62
** ราคา 28,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฟูราโน่-โอตารุ-ซัปโปโร 4 วัน 4 คืน (XJ) Z
07-12 ก.ย. 62
** ราคา 25,999 บาท **

17-22, 24-29 ส.ค. / 14-19 ก.ย. 62
** ราคา 27,999 บาท **

28 ส.ค.-02 ก.ย., 31 ส.ค.-05 ก.ย. / 04-09, 11-16, 18-23, 21-26, 25-30 ก.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

14-19, 21-26 ส.ค. 62
** ราคา 30,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โทยะ-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (TG) Z
20-24 พ.ย. 62
** ราคา 37,999 บาท **

25-29, 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 06-10, 13-17 พ.ย. 62
** ราคา 39,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (TG) Z
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
** ราคา 37,999 บาท **

28 พ.ย.-02 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค. / 11-15, 12-16, 13-17 ธ.ค. 62
** ราคา 39,999 บาท **

06-10, 18-22, 19-23, 20-24 ธ.ค. 62
** ราคา 41,999 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-อาซาฮิกาว่า-โอตารุ-เล่นสกี-ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XJ) Z
26 พ.ย.-01 ธ.ค., 27 พ.ย.-02 ธ.ค., 28 พ.ย.-03 ธ.ค., 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62
** ราคา 30,999 บาท **

03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 ธ.ค. 62
** ราคา 31,999 บาท **

22-27 ธ.ค. 62
** ราคา 32,999 บาท **

23-28, 24-29 ธ.ค. 62
** ราคา 34,999 บาท **

25-30, 26-31 ธ.ค. 62
** ราคา 36,999 บาท **

30 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)
** ราคา 37,999 บาท **

(ช่วงปีใหม่)
27 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63
** ราคา 39,999 บาท **
机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 11/08795
2011 Platinum Club.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari