Home | Travel Blog | Site Map | Login   
Home > Tour > Outbound > JAPAN
 -  JAPAN
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ผามันซาโมะ นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) TN
21-24 มี.ค. 62
** ราคา 18,888 บาท **

21-24, 22-25, 28 ก.พ.-03 มี.ค. / 01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 15-18 มี.ค. 62
** ราคา 19,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า นาฮา 4 วัน 2 คืน (MM) C
05-08 มี.ค. 62
** ราคา 18,900 บาท **

13-16 ก.พ. 62
** ราคา 19,900 บาท **

07-10, 20-23 ก.พ. / 13-16 มี.ค. 62
** ราคา 20,900 บาท **โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato-ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-01 มี.ค., 26 ก.พ.-02 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 มี.ค. 62

** ราคา 26,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato-ปราสาทนาโกย่า 4 วัน 3 คืน
09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 ก.พ. 62
** ราคา 23,888 บาท **


26 ก.พ.-01 มี.ค., 27 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-03 มี.ค. / 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31, 29 มี.ค.-01 เม.ย., 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62
** ราคา 24,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-กระเช้าคาชิ คาชิ-เทศกาลดอกวิสทีเรีย 5 วัน 3 คืน (TR) TN
21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 62
** ราคา 28,888 บาท **

20-24 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-กระเช้าคาชิ คาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งดอกพิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (TR
05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
09-13, 14-18 เม.ย. 62
** ราคา 35,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15 เม.ย. 62
** ราคา 36,888 บาท **

13-17 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 37,888 บาท **

12-16 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 38,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-วัดอาซากุสะ-กระเช้าคาชิ คาชิ-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมซากุระ สวนอุเอโนะ 5 วัน 3 คืน
16-20 มี.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

17-21, 18-22 มี.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. / 01-05 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

02-06, 03-07, 04-08 เม.ย. 62
** ราคา 30,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-เนินทรายทตโทริ-ปราสาทโอซาก้า 5 วัน 4 คืน (TR) TN
20-24, 27-31 มี.ค. / 17-21, 24-28 เม.ย. 62
** ราคา 30,888 บาท **

03-07 เม.ย. 62
** ราคา 32,888 บาท **

10-14 เม.ย. 62
** ราคา 35,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เล่นสกีเมืองทาคายาม่า-เกียวโต-เนินทรายทตโทริ-ปราสาทโอซาก้า 5 วัน 4 คืน (
13-17, 20-24 ก.พ. 62
** ราคา 28,888 บาท **

06-10, 13-17 มี.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เล่นสกี-ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชา-เทศกาลแสงสีนาบานะ-ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (X
12-16, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26 ก.พ / 07-11, 12-16 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ-ฟูจิเท็น-ศาลเจ้าเมจิ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
12-16 ก.พ. 62
** ราคา 23,999 บาท **

08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26 ก.พ.-02 มี.ค. / 05-09 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

15-19 ก.พ. 62(วันหยุดมาฆบูชา)
** ราคา 28,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ลานสกีฟูจิเท็น-โอชิโนะฮัคไค-โอวาคุดานิ-วัดนาริตะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
20-24, 21-25, 27-31, 28 ม.ค.-01 ก.พ. / 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 24-28, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

08-12, 09-13, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26 ก.พ.-02 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 มี.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

01-05, 02-06, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23 มี.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **

05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 62
** ราคา 24,999 บาท **

15-19, 16-20 ก.พ. 62
** ราคา 26,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เล่นสกีฟูจิเท็น-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 5 วัน 3 คืน (TR) TN
11-15 ก.พ. 62
** ราคา 23,888 บาท **

09-13, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ก.พ. 62
** ราคา 26,888 บาท **

25 ก.พ.-01 มี.ค., 26 ก.พ.-02 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-เล่นสกี-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 4 วัน 3 คืน (TR) TN
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ก.พ. 62
** ราคา 25,888 บาท **

03-06, 10-13 มี.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ลานสกีโคคุไซ-ภูเขาไฟโชวะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25 ก.พ.-01 มี.ค., 26 ก.พ.-02 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **


15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23 ก.พ. 62
** ราคา 28,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เล่นสกีเมืองนิกโก้-เทสกาลคามาคุระ-เมืองฟุคุชิมะ-ปราสาทซึรุงะ 5 วัน 3 คืน
09-13, 10-14, 12-16, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26 ก.พ.-02 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 มี.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

16-20, 17-21, 19-23 ก.พ. 62
** ราคา 27,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ลานสกีฟูจิเท็น-กระเช้าคาจิ คาจิ-วัดนาริตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
25 ก.พ.-01 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค. 62
** ราคา 24,888 บาท **

04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 20-24 ก.พ. / 04-08, 06-10, 11-15, 13-17, 18-22 มี.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

18-22 ก.พ. 62
** ราคา 26,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-สวยสนุกฟูจิคิว-ลานสกีฟูจิเท็น-หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) T
21-25, 24-28 ก.พ. 62
** ราคา 23,888 บาท **

11-15, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 62
** ราคา 24,888 บาท **

15-19 ก.พ. 62
** ราคา 26,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY-สกีฟูจิเท็น 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
09-13, 12-16, 18-22, 19-23, 27 ก.พ.-03 มี.ค. / 01-05, 03-07, 05-09 มี.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

24-28, 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 15-19, 16-20, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29 มี.ค. 62
** ราคา 24,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านนินจาอิงะ-เกียวโต-ชมซากุระแต่งกายชุดกิโมโน-นารา 5 วัน
15-19, 16-20, 17-21 มี.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค. / 16-20 เม.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11 เม.ย. 62
** ราคา 27,888 บาท **

08-12, 09-13 เม.ย. 62
** ราคา 28,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15, 14-18, 15-19 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
12-16, 13-17 เม.ย. 62
** ราคา 33,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-หมู่บ้านนินจาอิงะ-เกียวโต-ชมซากุระแต่งกายชุดกิโมโน 6 วัน 4 คืน
15-20, 16-21 มี.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28 มี.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

24-29, 25-30, 26-31, 27 มี.ค.-01 เม.ย., 28 มี.ค.-02 เม.ย. / 14-19(สงกรานต์), 15-20(สงกรานต์), 16-21 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

29 มี.ค.-03 เม.ย., 30 มี.ค.-04 เม.ย., 31 มี.ค.-05 เม.ย. / 01-06, 02-07, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13 เม.ย. 62
** ราคา 30,888 บาท **

03-08, 09-14(สงกรานต์), 10-15 เม.ย. 62(สงกรานต์)
** ราคา 32,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-16, 12-17, 13-18 เม.ย. 62
** ราคา 38,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิเท็น-วัดอาซากุสะ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 26 ก.พ.-02 มี.ค., 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 มี.ค. 62

** ราคา 23,888 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ชมซากุระ สวนอุเอโนะ-กระเช้าคาชิ คาชิ-เมืองซาวาระ 5 วัน 3 คืน
09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 มี.ค. 62
** ราคา 25,888 บาท **

21-25, 22-26 มี.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. / 01-05 เม.ย.62
** ราคา 28,888 บาท **

02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12 เม.ย. 62
** ราคา 30,888 บาท **

09-13 เม.ย. 62
** ราคา 31,888 บาท **

10-14, 14-18, 15-19 เม.ย. 62
** ราคา 32,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-15, 12-16, 13-17 เม.ย. 62
** ราคา 35,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-ซากุระ สวนอุเอโนะ-วัดอาซากุสะ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
19-23, 20-24, 21-25 มี.ค. 62
** ราคา 23,888 บาท **

22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 เม.ย. 62
** ราคา 26,888 บาท **

06-10, 07-11, 08-12, 09-13 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

14-18, 15-19 เม.ย. 62
** ราคา 31,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15, 12-16, 13-17 เม.ย. 62
** ราคา 33,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะJapan Alps-เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
09-13, 10-14 พ.ค. 62
** ราคา 29,888 บาท **

06-10, 07-11, 08-12 พ.ค. 62
** ราคา 30,888 บาท **

17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. 62
** ราคา 32,888 บาท **

27 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค., 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62
** ราคา 34,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-กำแพงหิมะJapan Alps-เกียวโต-นารา 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15 พ.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 เม.ย. 62
** ราคา 33,888 บาท **

26 เม.ย.-01 พ.ค., 27 เม.ย.-02 พ.ค., 28 เม.ย.-03 พ.ค. 62
** ราคา 35,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-นิกโก้-ฟุคุชิมะ-แช่ออนเซ็นเท้า-สะพานแขวนริวจิน 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 มี.ค. 62

** ราคา 25,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY-ปราสาทมัตสึโมโต้-แต่งกายชุดกิโมโน 5 วัน 3 คื
08-12, 13-17, 21-25, 22-26 ก.พ / 06-10, 13-17, 14-18, 17-21, 21-25 มี.ค. 62

** ราคา 23,888 บาท **


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ-โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) TN
31 มี.ค.-04 เม.ย. 62
** ราคา 25,888 บาท **

01-05, 03-07, 04-08, 05-09 เม.ย. / 08-12, 12-16 พ.ค. 62
** ราคา 26,888 บาท **

02-06, 07-11, 08-12, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย. / 15-19, 19-23, 22-26, 26-30, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
** ราคา 27,888 บาท **

06-10(วันจักรี), 27 เม.ย.-01 พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค. / 05-09 พ.ค. 62
** ราคา 28,888 บาท **

01-05 พ.ค. 62 (วันแรงงาน)
** ราคา 31,888 บาท **

09-13, 14-18, 15-19 เม.ย. 62
** ราคา 32,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
10-14, 11-15 เม.ย. 62
** ราคา 36,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-บิเอะ-สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 6 วัน 4 คืน (XJ) TN
01-06 เม.ย. 62
** ราคา 29,888 บาท **

31 มี.ค.-05 เม.ย. / 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 07-12, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 เม.ย. / 04-09, 08-13, 11-16, 15-20, 18-23, 22-27, 25-30, 29 พ.ค.-03 มิ.ย. 62
** ราคา 31,888 บาท **

06-11(วันจักรี), 26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
** ราคา 32,888 บาท **

08-13, 09-14, 10-15, 15-20(วันสงกรานต์), 27 เม.ย.-02 พ.ค., 30 เม.ย.-05 พ.ค. / 01-06 พ.ค. 62(วันแรงงาน)
** ราคา 35,888 บาท **

14-19 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 38,888 บาท **

(วันสงกรานต์)
11-16, 13-18 เม.ย. 62
** ราคา 39,888 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-อุทยานโมอาย 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
13–17, 14–18, 15–19, 20–24, 21–25, 22–26, 23–27 ก.พ., 26 ก.พ.–02 มี.ค., 27 ก.พ.–03 มี.ค., 28 ก.พ.–04 มี.ค. / 01–05, 02–06, 05–09, 06–10 มี.ค. 62
** ราคา 28,999 บาท **

16–20, 19–23 ก.พ. 62
** ราคา 30,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-โนโบริเบทสึ-โอตารุ-สกีรีสอร์ทคิโรโระ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
(วันสงกรานต์)
11–15 เม.ย. 62
** ราคา 39,999 บาท **

12–16, 13–17 เม.ย. 62
** ราคา 41,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
20-24, 21–25 มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

22–26, 23–27 มี.ค. 62
** ราคา 28,999 บาท **

24-28, 25-29, 26–30 มี.ค. 62
** ราคา 29,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-เกียวโต-ทาคายาม่า-ลานสกี 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05, 07-11, 08-12, 13-17, 19-23 ก.พ. / 05–09 มี.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

06-10, 12-16 ก.พ. 62
** ราคา 24,999 บาท **

22-26, 27 ก.พ.–03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 01-05 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-เจแปน แอลป์-สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ 5 วัน 3 คืน (JL) Z
08–12, 14–18, 15–19, 21–25, 22–26, 28 พ.ค.–01 มิ.ย., 29 พ.ค.–02 มิ.ย. 62

** ราคา 39,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ทาคายาม่า-UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY-ฮากุบะลานสกี 5 วัน 3 คืน (JL) Z
06-10, 13-17, 19-23, 27-03 ก.พ. / 06–10, 12–16 มี.ค. 62

** ราคา 37,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION-ฮากุบะ สกีรีสอร์ท 5
05-09, 12-16, 19-23 ก.พ. 62
** ราคา 25,999 บาท **

06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18 ก.พ. 62
** ราคา 26,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ทาคายาม่า-นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
09–13 ก.พ. 62
** ราคา 26,999 บาท **

13–17, 19–23, 23–27, 28 ก.พ.–04 มี.ค. 62
** ราคา 28,999 บาท **

15-19 ก.พ. 62
** ราคา 29,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล-เกียวโต-นารา-ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
11–15 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 39,999 บาท **

12–16, 13–17 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 41,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญ๊่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า-ทาคายาม่า-ลานสกี 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
02–06, 05–09, 06–10, 07–11, 08–12, 14–18, 21–25 ก.พ. / 12–16 มี.ค. 62

** ราคา 26,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-สะพานโทเกนสึเคียว-ชมซากุระบริเวณแม่น้่ำซาไก-ทาคายาม่า 5 วัน 3 คื
19-23, 20-24, 21–25 มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

22–26, 23–27 มี.ค. 62
** ราคา 28,999 บาท **

26–30 มี.ค. 62
** ราคา 29,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-วัดคิคะคุจิ-ทาคายาม่า-ลานสกี 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
12–16, 20–24, 22–26 ก.พ. / 07–11 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

13–17, 14–18, 15–19, 16–20 มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-ยูนิเวอร์แซล-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-นารา-ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ 5 วัน 3 คืน
11-15 เม.ย. 62
** ราคา 39,999 บาท **

12–16, 13–17 เม.ย. 62 (วันสงกรานต์)
** ราคา 41,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-ทาคายาม่า-ลานสกี-นารา 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
16–20, 26 ก.พ.–02 มี.ค., 27 ก.พ.–03 มี.ค. / 01–05, 02–06, 05–09, 06–10, 08–12, 09–13 มี.ค. 62

** ราคา 28,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิเท็น-วัดอาซากุสะ-ศาลเจ้าเมจิ-วัดนาริตะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
01–05, 02-06, 08-12, 09-13, 12-16, 13-17 ,14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24,
21-25, 22-26, 23-27, 26 ก.พ.–02 มี.ค., 27 ก.พ.–03 มี.ค., 28 ก.พ.–04 มี.ค. / 03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 17-21,
18-22 มี.ค. 62
** ราคา 21,999 บาท **

03-07, 04-08, 10-14, 11-15, 24-28, 25 ก.พ.–01 มี.ค. 62
** ราคา 20,999 บาท **

05-09, 06-10, 07-11 ก.พ. 62
** ราคา 24,999 บาท **

15-19, 16-20 ก.พ. 62
** ราคา 26,999 บาท **

01-05, 02-06, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23 มี.ค. 62
** ราคา 22,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุสะ-ชมซากุระสวรอุุเอโนะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
21–25 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

22–26, 23–27, 24–28, 25–29, 26–30, 28 มี.ค.–01 เม.ย., 29 มี.ค.–02 เม.ย., 30 มี.ค.–03 เม.ย., 31 มี.ค.–04 เม.ย. / 01–05 เม.ย. 62
** ราคา 28,999 บาท **

27–31 มี.ค. 62
** ราคา 29,999 บาท **

10–14 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 31,999 บาท **

11–15 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 33,999 บาท **

12–16 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-พระใหญ่อุชิคุ ไคบุตสึ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-อิบารากิ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
20–24 มี.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

21–25 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

22–26, 23–27, 24–28, 25–29, 26–30, 27–31, 28 มี.ค.-01 เม.ย., 29 มี.ค.-02 เม.ย., 30 มี.ค.-03 เม.ย., 31 มี.ค.-04 เม.ย. / 01–05, 02–06 เม.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

05–09, 06–10, 10–14 เม.ย. 62
** ราคา 31,999 บาท **

11–15, 14–18 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

12–16, 13–17 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 37,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-พระใหญ่อุชิคุ ไคบุตสึ-สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค-ไซตามะ-ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (XJ
21–25 มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **

22–26, 23–27, 24–28, 25–29, 26–30, 28 มี.ค.–01 เม.ย., 29 มี.ค.–02 เม.ย., 30 มี.ค.–03 เม.ย., 31 มี.ค.–04 เม.ย. / 01–05 เม.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

27–31 มี.ค. 62
** ราคา 30,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิ-วัดอาซากุสะ-ซากุระสวนอุเอโนะ 5 วัน 3 คืน (SL) Z
20–24 มี.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

21–25 22–26 23–27 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

24–28, 25–29, 26–30, 27–31, 28 มี.ค.–01 เม.ย., 29 มี.ค.–02 เม.ย., 31 มี.ค.–04 เม.ย. / 01–05, 02 –06, 03–07, 07–11, 08–12, 09–13 เม.ย. 62
** ราคา 29,999 บาท **

10–14, 14–18 เม.ย. 62(สงกรานต์)
** ราคา 31,999 บาท **

15–19, 16–20, 17–21, 18–22, 19–23, 20–24, 21–25, 22–26, 23–27 เม.ย. 62
** ราคา 27,999 บาท **

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิเท็น-เทศกาลไฟหมู่บ้านเยอรมัน 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 27 ก.พ.-03 มี.ค., 28 ก.พ.-04 มี.ค. / 02-06, 05-09, 09-13, 12-16, 16-20 มี.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท **

02-06, 05-09, 09-13, 12-16, 19-23, 23-27, 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62
** ราคา 24,999 บาท **


15-19, 16-20 ก.พ. / 01-05, 06-10, 07-11, 08-12, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิเท็น-กระเช้าคาจิ คาจิ-วัดอาซากุสะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
01-05, 02-06, 07-11, 08-12, 09-13,
14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 23-27, 28 ก.พ.–04 มี.ค. / 06–10, 13-17 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

06-10, 13-17, 20-24, 27 ก.พ.–03 มี.ค. 62
** ราคา 25,999 บาท**

16-20 ก.พ. 62
** ราคา 28,999 บาท **

01-05, 02-06, 07-11, 08-12, 09-13, 14-18, 15-19, 16-20, มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ซากุระเมืองคาวาสึ-ฟูจิเท็น-วัดอาซากุสะ 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
08-12, 09-13, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 26 ก.พ.–02 มี.ค. / 05-09 มี.ค. 62
** ราคา 26,999 บาท **

12-16 ก.พ. 62
** ราคา 23,999 บาท **

15-19 ก.พ. 62(วันหยุดมาฆบูชา)
** ราคา 28,999 บาท **

27 ก.พ.–03 มี.ค., 28 ก.พ.–04 มี.ค. / 01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 มี.ค. 62
** ราคา 27,999 บาท **
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-เทศกาลทิวลิป-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค 5 วัน 3 คืน (XJ) Z
11–15 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 35,999 บาท **

12–16, 13–17 เม.ย. 62(วันสงกรานต์)
** ราคา 37,999 บาท **
机票 | 酒店 | 租车 | 火车票 | 游轮保险 | 签证服务 | 时间 | 气象 | 汇率
Tour | About Us | Rewards | Special Offers | Contact Us

สนทนากับพนักงานออนไลน์ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของเรา Instagram ติดตามข่าวสารเราบน facebook ติดตามข่าวสารเราบน Twitter LineID:025393399 ส่งเว็บนี้ให้เพื่อน
TAT Licensee No. 00/06407
2011 Platinum Traveller.com. All rights reserved.
Recommended Browser settings for IE8 , FireFox , Safari